Nový stavební zákon nabývá účinnosti

19.7.2007 | Redakce Hyperbydlení.cz | Legislativa | Komentářů 0 |

S účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu koncepčně zcela nově.

Smyslem nové právní úpravy je posílit právní jistoty občanů a investorů v řízeních podle stavebního zákona a umožnit obcím a krajům ve vzájemné spolupráci rozhodovat o rozvoji jejich území. K tomu by měly přispět především zcela nové postupy a procesy, které jsou v zákoně upraveny.

Nový stavební zákon totiž zjednodušuje a zrychluje dosavadní povolovací řízení, některé administrativní úkony vůbec vypouští nebo snižuje jejich formálnost, zintenzivňuje kontrolu nad prováděním staveb a tím umožňuje jejich bezodkladné užívání. Cílem je i to, aby správní řízení vedená stavebními úřady byla využívána jen v odůvodněných případech a aby se zracionalizoval rozsah nezbytné administrativy.Dohoda nutná


V návaznosti na prověřené územně plánovací dokumentace dochází ke změně jejich obsahu, zejména při rozlišení krajské územně plánovací dokumentace, nyní zásad územního rozvoje, od územních plánů a regulačních plánů obcí s cílem důsledně respektovat oddělené působnosti těchto územních samospráv.

Kraje budou proto napříště rešit pouze problémy nadmístního významu tak, aby nezasahovaly do kompetence obcí a v případě průniku této působnosti je vždy vyžadována jejich dohoda. Obdobně je kladen důraz na přísnou diferenciaci obsahu územního plánu a regulačního plánu tak, aby územní plán se soustředil na základní urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a určování funkčního vymezení ploch.

Regulace na nový zpusob


Nové je poslání regulačního plánu, který se stává jedním z nástrojů územního rozhodování. Zásadní procesní změnou je aplikace opatření obecné povahy při vydávání územně plánovací dokumentace, které je novou formou správní činnosti podle nového správního řádu a respektuje zvláštnosti postupu při pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace. Umožňuje rozhodovat o námitkách dotčených osob a umožnuje přezkum zákonností včetně soudního přezkumu vydané územně plánovací dokumentace.

Jednoduchost


V souvislosti s revoluční liberalizací povolování staveb na úseku stavebního rádu upravuje nový stavební zákon podle složitosti a významu stavby a podmínek konkrétního území šest možností územního rozhodování s tím, že současně stanoví případy, kdy se vydání územního rozhodnutí nevyžaduje nebo nevydává.

Informace jako zdroj procesu


Kromě již zmíněného regulačního plánu je možné dosáhnout rozhodnutí o příslušném záměru v rámci úplného územního rízení, zjednodušeného územního rízení, územního souhlasu nebo na základě stanovených podmínek v územně plánovací informaci a také za použití veřejnoprávní smlouvy. K tomu, aby žadatel měl snadnou orientaci v požadovaných postupech, slouží právě územně plánovací informace jako nový nástroj územního plánování zaměřený nejen na poskytování informací o věcných podmínkách využívání území, ale zejména na stanovení procesních postupu.

Nové možnosti


Při vydávání nové územně plánovací dokumentace je aplikován nový nástroj správního řádu, kterým je opatření obecné povahy (§ 171 a násl. správního rádu). Jeho charakteristikou je, že rozhoduje o konkrétním předmetu, tj. o konkrétním území a je adresován blíže neurčenému okruhu osob. Využití tohoto nástroje umožní současně soudní přezkum podle ustanovení § 101 a soudního řádu správního. Složitost nebo zjednodušení postupu při vydávání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu vychází zejména ze stanovení okruhu staveb, u kterých to zákon připouští, ale současně z požadavku na umístění staveb v zastavitelné ploše nebo v zastaveném území a vlivu stavby na životní prostředí.

Zjednodušené územní rízení


Územní souhlas je orientován na případy bezkonfliktních staveb, se kterými souhlasí jak vymezující vlastníci sousedních pozemku a staveb, tak bez stanovení podmínek dotčené orgány. Zjednodušené územní řízení je v podstatě vydání územního rozhodnutí bez předchozího řízení s tím, že stanoví podle požadavků dotčených orgánů ve výroku podmínky, přičemž návrh tohoto výroku musí být po stanovenou dobu zveřejněn a pokud nikdo nepodá ve lhutě námitky, nabývá územní rozhodnutí právní moci. V opačném případě se vede standardní územní řízení.

Jednoduchá ohláška


Maximálního zjednodušení lze dosáhnout u vymezených ohlašovaných jednoduchých staveb (§ 104 odst. l zákona), které jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu umísťovány v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, pomery v území se jimi podstatne nemení, nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, a u kterých v územně plánovací informaci stavební úřad stanoví, že k jejich provedení postačí ohlášení bez předchozího územního řízení nebo územního souhlasu (souhlas všech účastníků).

Smlouva jako územní rozhodnutí


Zcela novým prvkem je využití veřejnoprávní smlouvy podle nového správního řádu, která po splnění zákonných podmínek může nahradit územní rozhodnutí. Dřívější právní úprava umožňovala slučovat územní a stavební řízení u vymezeného okruhu případu (§ 32 odst. 3 platného stavebního zákona), zejména u jednoduchých staveb, kdežto nový stavební zákon jde dál a umožnuje spojit územní a stavební rízení prakticky u všech druhu povolovaných staveb, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán (§ 78 odst. l nového stavebního zákona).

Novinky


Z procesního hlediska se v souladu s dosavadní praxí uplatní vždy náročnější pravidla ochraňující práva a právem chráněné zájmy účastníku. Přesto tato možnost „jednoho rozhodnutí” představuje významný prvek zjednodušení rozhodování v území. Nová úprava územního řízení je založena na zveřejnění tohoto řízení včetně využití doručování všech úkonů veřejnou vyhláškou tam, kde je pro území schválen územní plán. V území bez schváleného územního plánu je nezbytné doručovat oznámení o zahájení řízení a příslušná rozhodnutí individuálně a platí pro ně obecná úprava správního řádu. S tím souvisí i nové vymezení okruhu účastníků rízení. Procesní postupy v územním řízení využívají dosavadní pozitivní zkušenosti, je však stanoveno povinné ústní jednání a nově jsou upraveny povinnosti žadatele k informování o jeho záměru na místě stavby nebo jiném veřejne přístupném míste stanoveném stavebním úřadem.

Princip kontinuity


Průlomovou úpravu představují nové principy součinnosti s dotčenými orgány ve vazbě na nový správní řád, podle kterého mají být vydávána místo samostatných rozhodnutí závazná stanoviska nebo stanoviska pro postupy, která nejsou správním rízením. K naplnění tohoto záměru přispívá i takzvaný změnový zákon (zákon c. 186/2006 Sb.), který pro potřebnou implementaci nového stavebního zákona novelizuje 51 souvisících zákonů. Mezi novými principy součinnosti dotčených orgánů je princip kontinuity, podle kterého jsou dotčené orgány vázány svým stanoviskem vydaným v předchozích etapách a mohou je měnit pouze při změně podmínek v území. Stejně nový a důležitý je požadavek na vydávání koordinovaného stanoviska v případě, že týž orgán veřejné správy je příslušný podle několika zvláštních právních předpisů. Zvláštním způsobem jsou upravený formální požadavky na stanoviska, námitky a připomínky uplatňované v územním rízení, včetne nového způsobu řešení tzv. občanskoprávních námitek, při kterém je větší díl pravomocí svěřen stavebním úradum. Zcela novým prvkem je úprava možného spojení územního rízení s posuzováním vlivu na životní prostředí v zákonem stanovených případech a nové prvky obsahuje i požadavek na výrok územního rozhodnutí, jeho platnost a možnosti změny nebo zrušení územního rozhodnutí.

Pozemky a náhrady


V souvislosti s vymezováním veřejne prospěšných staveb nebo veřejně prospešných opatření je v části územního plánování upraven nový institut zákonného předkupního práva obcí a krajů a také státu. Toto předkupní právo je vyváženo možností vlastníka pozemku nabídnout pozemek určený územním plánem nebo regulačním plánem pro uvedené účely ke koupi s tím, že v případě marných uplynutí lhůt predkupní právo zanikne. Zcela novým institutem v rámci územního plánování je rovněž náhrada za změnu v území, a to ať už v důsledku omezení vlastnických práv z titulu stavební uzávěry nebo zrušení územního plánu nebo regulačního plánu popr. územního rozhodnutí. Je třeba dodat, že toto ustanovení bude vázáno teprve na opatření podle nového stavebního zákona a nabude účinnosti teprve zacátkem roku 2012.Text: Foto: archiv autora

Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 8

Diskuze

Článek Nový stavební zákon nabývá účinnosti zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »